Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Huệ
Thứ bảy, 25/12/2021, 14:47
Lượt đọc: 2262

NỘI DUNG DẠY HỌC QUA INTERNET TUẦN 17/HKI (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021) NĂM HỌC 2021-2022

KHỐI 6
STT MÔN  LINK BÀI HỌC        LINK BÀI TẬP     
1 VĂN   Ôn tập Văn 6 Không có
2 TOÁN  Ôn tập Toán 6 Bài tập Toán 6
3 ANH  Ôn tập Anh 6   Không có
4 KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Ôn tập KHTN 6 GV giao bài tập trong lớp
5  LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ Ôn tập LS-DL6
GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ Ôn tập Công nghệ 6 GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ôn tập GDCD 6 GV giao bài tập trong lớp
8 GIÁO DỤC THỂ CHẤT  Ôn tập GDTC 6 Không có
9 TIN HỌC  Ôn tập Tin 6 Không có
10 NGHỆ THUẬT (MỸ THUẬT)  Ôn tập Mỹ thuật 6 Không có
11 NGHỆ THUẬT (ÂM NHẠC)

 Ôn tập Nhạc 6

Không có
12 HĐTN, HN Ôn tập HĐTN,HN6  Không có

 

 KHỐI 7
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN   Ôn tập Văn 7  Không có
2 TOÁN  Ôn tập Toán 7 GV giao bài tập trong lớp
3 ANH   
4 VẬT LÝ   Ôn tập Lý 7 GV giao bài tập trong lớp
5 LỊCH SỬ  Ôn tập Sử 7 GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ Ôn tập Công nghệ 7 GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ôn tập GDCD 7  GV giao bài tập trong lớp
8 THỂ DỤC  Ôn tập Thể dục 7 Không có
9 TIN HỌC  Ôn tập Tin 7 GV giao bài tập trong giờ 
10 MỸ THUẬT  Ôn tập Mỹ thuật 7 Không có 
11 ÂM NHẠC  Ôn tập Nhạc 7 Không có
12 ĐỊA LÝ Ôn tập Địa 7
 GV giao bài tập trong lớp
13 SINH HỌC  Ôn tập Sinh 7 Không có

 

 KHỐI 8
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN   Ôn tập Văn 8 GV giao bài tập trong lớp
2 TOÁN Ôn tập Toán 8 GV giao bài tập trong lớp
3 ANH Ôn tập Anh 8 Không có
4 VẬT LÝ  Ôn tập Lý 8  GV giao bài tập trong lớp
5 LỊCH SỬ  Ôn tập Sử 8 GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ  Ôn tập Công nghệ 8 GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ôn tập GDCD 8 GV giao bài tập trong lớp
8 THỂ DỤC Ôn tập Thể dục 8 Không có
9 TIN HỌC Ôn tập Tin 8 Câu hỏi Tin 8 (P1),(P2)
10 MỸ THUẬT

 Ôn tập Mỹ thuật 8

 Không có
11 ÂM NHẠC  Ôn tập Nhạc 8 Không có
12 ĐỊA LÝ Ôn tập Địa 8  GV giao bài tập trong lớp
13 SINH HỌC  Ôn tập Sinh 8  Không có
14 HÓA HỌC   Ôn tập Hoá 8 Bài tập Hoá 8 

 KHỐI 9
STT MÔN  LINK BÀI HỌC  LINK BÀI TẬP 
1 VĂN Ôn tập Văn 9 GV giao bài tập trong lớp
2 TOÁN  Ôn tập Toán 9 GV giao bài tập trong lớp
3 ANH  Ôn tập Anh 9  Không có
4 VẬT LÝ  Ôn tập Lý 9 GV giao bài tập trong lớp
5  LỊCH SỬ  Ôn tập Sử 9  GV giao bài tập trong lớp
6 CÔNG NGHỆ  Ôn tập Công nghệ 9  GV giao bài tập trong lớp
7 GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ôn tập GDCD 9  GV giao bài tập trong lớp
8 THỂ DỤC    Không có 
9 TIN HỌC Ôn tập Tin 9  Câu hỏi Tin 9 (P1)
10 MỸ THUẬT    Không có
11 ĐỊA LÝ Ôn tập Địa 9  GV giao bài tập trong lớp
12  SINH HỌC  Ôn tập Sinh 9  Không có
13 HÓA HỌC   Ôn tập Hóa 9 Bài tập Hoá 9 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88